Error: Matomo is already installed.

Original error was "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'benstvco_matomo.matomo_bensantennaoption' doesn't exist".

Go back to Matomo.